top of page
Leczenie

mikrochirurgia periodontologiczna

Diagnostyka

 

Plan leczenia tworzony jest w oparciu o badanie kliniczne i radiologiczne.

Badanie obejmuje min. poziom higieny, głębokość kieszonek, krwawienie, ruchomość zębów, recesje, furkacje, węzły urazowe,  czynniki ryzyka choroby przyzębia.

Ocaniane są stan i jakość tkanek miękkich, nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowe, "biło-różowa" estetyka.

Analizowana jest dokumentacja radiologiczna.

W złożonych przypadkach wskazane jest wykonanie badań dodatkowych (np. tomografii  komputerowej) lub konsultacji specjalistycznych w innych dziedzinach stomatologii. 

Zalecane jest wówczas leczenie wielospecjalistyczne. Obejmuje ono  m.in. leczenie periodontologiczo-ortodontyczne, periodntologiczno-protetyczne itd.

Faza przyczynowa- higienizacyjna

 

Na tym etapie leczenia przeprowadzany jest instruktaż prawidłowej higieny jamy ustnej.

Pacjent świadomy problemu oraz zmotywowany do leczenia jest w stanie w aktywny sposób uczestnicznyć w leczeniu. 

Usuwana jest płytka nad- i poddziąsłowa, eliminowane są miejsca sprzyjające kumulacji płytki jak np. nawisające wypełnienia, usuwane są zęby o wątpliwym i złym rokowaniu ( z wykonaniem tymczasowych uzupełnień protetycznych). Zęby o dobrej prognozie gdy wskazane, wymagają leczenia zachowawczego.

Zabiegi: skaling głęboki, skaling i rootplaning.

Po zakończeniu fazy przyczynowej określane są ew. miejsca  z utrzymujacymi się głębokimi kieszeniami wymagającymi dalszego leczenia.

Faza korekcyjna/ chirurgiczne leczenie chorób przyzębia

Zabiegi resekcyjne- np.resekcja, hemisekcja, dystalna operacja klinowa.

Mają na celu przywrócenie korzystnego konturu kości i tkanek miękkich, eliminację kieszonek lub kraterów kostnych, oraz poprawę warunków anatomicznych dla utrzymania prawidłowej higieny.  

Zabiegi reparacyjne- zabieg płatowy

Stosowane w przypadku zębów z utrzymujacymi się głębokimi kieszonkami przyzębnymi, niemożliwych do wyleczenia metodami niechirurgicznymi. Zapewniają precyzyjny śródzabiegowy dostęp powierzchni korzeni niedostępnych technikami niechirurgicznymi,  ich oczyszczenie, wygładzenie nieregularności, redukują  ilość miejsc sprzyjajach namnażniu bakterii chorobotwórczych. Prowadzą do spłycenia kieszonek przyzębnych.

Zabiegi regeneracyjne

Przeprowadzane są w  celu odtworzenia tkanek przyzębia zniszczonych w przebiegu choroby. Wykonywane są z zastosowaniem membran, materiałów kostnych i kościozastępczych oraz białek pochodnych matrycy szkliwa. Prowadzą do spłycenia kieszeni przyzębnych poprzez odbudowę kości, więzadeł ozębnej i cementu korzeniowego.

Leczenie podtrzymujące

 

 

 

Dla utrzymania pozytywnych długoterminowych efektów leczenia kluczowe są  wizyty podtrzymującej fazy leczenia periodontologicznego. Wizyty odbywają się regularnie, najczęściej co 3 miesiące. Iterwał czasowy może ulec wydłużeniu lub skróceniu w zależności od oceny indywidualnych czynników ryzyka.

Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa, plastyczna chirurgia periodontologiczna

 

 

Plastyczna chirurgia periodontologiczna została zdefiniowana jako "procedury chirurgiczne wykonywane w celu zapobiegania lub leczenia anatomicznych, rozwojowych lub będących wynikiem choroby nieprawidłowości dziąsła, błony śluzowej lub kości" (Proceedings of the World Workshop in Periodontics 1996).

Procedury leczniczne  w tym zakresie wymagają uważnego planowania, niejednokrotnie we współpracy z stomatologiem zachowawczym, protetykiem czy też ortodontą. Bardzo ważne jest również precyzyjne określenie oczekiwań pacjentów.

Zabiegi wykonywane są zazwyczaj w powiększeniu z zastosowaniem instrumentarium mikrochirurgicznego.

 

 

Leczenie chirurgiczne recesji dziąsłowych

Zalecane jest w przypadkach recesji postępujących w czasie, które stwarzają trudne warunki dla utrzymania prawidłowej higieny, w przypadku nadwrażliwości czy ryzyka powstania próchnicy odsłoniętych powierzchni korzeni. Leczenie może być również wskazane ze względów estetycznych oraz przed planowanym leczeniem ortodontycznym lub protetycznym.

Wykonywane z zastosowaniem min. płatów przesuniętych dokoronowo, bocznie, przy użyciu technik tunelowych oraz z wykorzystaniem przszczepów podnabłonkowej tkanki łącznej, zdeepitelializowanych przeszczepów pełnej grubości lub pochodnych białek matrycy szkliwa.

 

Augmentacja tkanek miękkich bezzębnego wyrostka zębodołowego

Zabiegi wskazane w przypadkach zlokalizowanych ubytków  bezzębnego wyrostka zębodołowego. Wykonywane w celu odtworzenia konturu tkanek miękkich zmienionego po zabiegu usunięcia zęba, przed planowanym leczeniem protetycznym. Najczęściej zalecane są w strefie estetycznej.

Augmentacja tkanek miękkich przeprowadzana jest zarówno ze wskazań estetycznych jak również funkcjonalnych. Zabiegi stwarzają odpowiednie warunki dla utrzymania prawidłowej higieny i fonetyki.

W procedurach zabiegowych wykorzystywane są przede wszystkim przeszczepy pełnej grubości, przeszczepy podnabłonkowej tkanki łącznej, jak również przeszczepy łączone w połączeniu z płatami pełnej-, częściowej grubości, technikami tunelowymi.

 

 

Leczenie chirurgiczne tkanek miekkich wokół implantów

Zabiegi wykonywane są przed planowanym pogrążeniem implantu, bezpośrednio po jego wprowadzeniu, podczas jego odsłaniania lub w późniejszym czasie w trakcie jego użytkowania. Mają na celu m.in. odtworzenie strefy dziąsła zrogowaciałego, poprawę konturu tkanek miękkich, rekonstrukcję brodawek, korektę nieprawidłowych przyczepów wędzidełek, przyczepów mięśniowych oraz leczenie recesji dziąsła wokół implantów.

W tych technikach również znajdują zastosowanie przeszczepy pełnej grubości, przeszczpy podnabłonkowej tkanki łącznej, przeszczepy łączone,  matryce kolagenowe.

 

 

Implanty zębowe

To wszczepy śródkostne umożliwiające odbudowę utraconych zębów bez konieczności szlifowania zębów sąsiednich. 

Odbudowy na implantach stanowią doskonałą alternatywę dla konwencjonalnych rozwiązań protetycznych, zapewniając komfort, jakość i estetykę.

 

 

Techniki poekstrakcyjnego zachowania zębodołu

Mają na celu zminimalizowanie stopnia zaniku wyrostka zębodołowego po usunięciu zęba. Polegają na przeprowadzeniu atraumatycznej ekstrakcji zęba z jednoczasowym wypełnieniem zębodołu biomateriałem oraz zamknięciu zębodołu błoną kolagenową lub przeszczepem łącznotkankowo-nabłonkowym. Zabiegi te zapobiegają poekstrakcyjnym zaburzeniom w uksztautowaniu wyrostka oraz tkanek miękkich. Stwarzają tym samym korzystne warunki dla następowej odbudowy protetcznej.

 

 

Korekta nieprawidłowych przyczepów wędzidełek

Wędzidełko to fałd błony śluzowej łączący wewnętrzną powierzchnię wargi z wyrostkiem zębodołowym. W praktyce stomatologicznej występują wady rozwojowe wędzidełek warg polegające min. na ich przeroście lub nieprawidłowym przyczepie. W takiej sytuacji mogą stwarzać niekorzystne warunki periodontologiczne, utrudniać leczenie ortodontyczne oraz protetyczne, jak również mogą sprzyjać problemom logopedycznym.

Wskazane są wówczas zabiegi chirurgicznej korekty wędzidełka polegające na frenulotomii, frenulektomii lub frenuloplastyce.

 

 

Chirurgiczne wydłużanie koron klinicznych z przyczyn estetycznych

Korkta uśmiechu dziąsłowego ( gummy smile ) wykonywana jest w sytuacji gdy pacjent podczas uśmiechu eksponuje duży fragment dziąsła, najczęściej na skutek tzw. opóźnionego biernego wyrzynania zębów. Może dotyczyć nieregulrności przebiegu girlany dziąsłowej zębów własnych, zaopatrzonych protetycznie lub przed planowanym leczeniem protetycznym.

W postępowaniu zabiegowym często wykonuje się gingiwektomię lub dowierzchołkowe przesunięcie płata w połączeniu z osteoplastyką.

 

 

Chirurgiczne wydłużanie koron klinicznych zębów ze wskazań funkcjonalnych

Zbieg wskazany jest w przypadku gdy dochodzi do znacznego zniszczenia tkanek zęba procesem próchnicowym lub w następstwie złamania korony zęba, uniemożliwiającego jego prawidłową odbudowę. Polega na odsłonięciu zdrowych tkanek zęba z zastosowaniem odpowiednich technik gingiwoosteoplastyki.

bottom of page